O nama

"LIBRA AUDIT" d.o.o. Novi Sad je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću koje se bavi uslugama iz oblasti revizije i srodnih usluga, kao i računovodstveno - finansijskim konsalting uslugama (u daljem tekstu: "LIBRA AUDIT" ili Društvo). Društvo je osnovano juna 2009. godine i upisano u registar privrednih društava kod Agencije za privredne registre rešenjem broj BD 87183/2009 od 11.06.2009. godine sa šifrom delatnosti br. 6920 i MB: 20544864, PIB: 106158996. Osnivač i direktor društva je Gordan Ferenček dipl.ecc - licencirani ovlašćeni revizor sa dugogodišnjom profesionalnom praksom i iskustvom u oblastima koje su delatnost Društva. "LIBRA AUDIT" je upisana u Registar preduzeća za reviziju kod Komore ovlašćenih revizora, Beograd Odlukom saveta Komore o upisu u registar preduzeća za reviziju br. 295/09 od 28.07.2009. godine. Rešenjem br. 023-02-00258/2009-16 od 10.08.2009. godine, Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo je Društvu dozvolu za obavljanje poslova revizije. Shodno tome, u registar preduzeća za reviziju kod Ministarstva finansija Republike Srbije "LIBRA AUDIT" je upisana na osnovu Rešenja 023-02-00356/2009-16 od 21.09.2009. godine. Rešenjem br. 023-02-298/2014-16 od 17. jula 2014. godine Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo je dozvolu "LIBRA AUDIT" d.o.o. Novi Sad za obavljanje revizije, čime je naše privredno Društvo usaglasilo svoje poslovanje sa novim Zakonom o reviziji. Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije br. 5/0-60-420/4-17 od 03.03.2017. godine "LIBRA AUDIT" d.o.o. Novi Sad je upisana na Listu pravnih lica koja mogu obavljati reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu, koje sastavljaju javna društva čije su hartije od vrednosti uključene na MTP.

Usluge

Savremeni tokovi i uslovi poslovanja, primena koncepta korporativnog upravljanja, ekspanzija privatnog i preduzetničkog kapitala, sve oštriji uslovi tržišne ekonomije, potreba efektivnijeg i efikasnijeg poslovanja u odnosu na konkurenciju, svest o važnosti stabilnog finansijskog položaja i profitabilnosti poslovnih entiteta, zahtevi državnih organa i institucija, sadašnji i budući efekti i posledice globalne ekonomsko-finansijske krize, kakrakterišu poslovni ambijent u Republici Srbiji. U takvim uslovima i okruženju vlasnici kapitala, potencijalni investitori, poslovni partneri, banke, državne agencije i institucije i drugi korisnici finansijskih informacija, pokazuju realnu potrebu za angažmanom specijalizovanih privrednih društava, koja će im pružiti usluge koje imaju za cilj da se poveća pouzdanost, smanje rizici i na adekvatniji način sagledaju finansijske informacije u procesu donošenja esencijalni i svakodnevnih poslovnih odluka.

Libra Audit d.o.o. Novi Sad je spremna da odgovori na svaki Vaš zahtev i potrebu u vezi usluga u okviru svojih nadležnosti i delatnosti, bilo da je u pitanju obveznik revizije finansijskih izveštaja, ili se iz bilo kojih drugih informacionih zahteva i potreba ukaže neophodnost, da se putem izveštaja nezavisnog revizora poveća pouzdanost finansijskih informacija koje se kreiraju, izdaju ili obelodanjuju.

Naš stručni tim uključuje licenciranog ovlašćenog revizora i saradnika na poslovima revizije. Domen naših usluga i specijalizovani angažmani koje obavljamo su:

 • Revizija finansijskih izveštaja
 • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Revizija specijalnih bilansa
 • Revizija projekata finasiranih od strane nadležnih ministarstava i donatorskih projekata
 • Revizija investicionih ulaganja u postupcima privatizacije društvenog kapitala
 • Revizija promena na vlasničkom kapitalu po osnovu:
  • dokapitalizacije
  • iz sredstava društva
  • konverzije obaveza u vlasnički kapital
  • statusnih promena
  • poništaja ili povlačenja akcija i udela
 • Revizija sprovođenja ugovorenih odredbi i postupaka
 • Pregled finansijski izveštaja i periodičnih finansijskih informacija za različite potrebe klijenata
 • Ocena boniteta pravnih lica
 • Procena vrednosti kapitala na bazi procene vrednosti imovine i obaveza pravnog lica
 • Revizija poslovanja i finansijska analiza pravnih lica (imovinski i finansijski položaj; projekcije prinosnih perspektiva i finansijske uspešnosti)
 • Pregled adekvatnosti uspostavljenog sistema interne revizije i interne kontrole
 • Implementacija politika i procedura i celovitog sistema interne revizije i interne kontrole
 • Izrada biznis plana
 • Savetodavne usluge vezane za primenu Zakonskih propisa u oblasti računovodstva, revizije i primene MSFI/MRS/MSR i Kodeksa etike
 • Savetodavne usluge vezane za praksu i primenu Zakonske regulative u oblastima koje se odnose na poslovanje privrednih društava, tržište kapitala, privatizaciju, stečaj, reorganizaciju i sl.
 • Due diligence

Reference

Protekli period od osnivanja Društva 2009 - 2016 godine, (kada su u pitanju sprovedeni, kako revizijski angažmani opredeljeni Zakonskim propisima Republike Srbije tako i angažmani iz domena ostalih konsultantsko - finansijskih usluga i specijalizovanih angažmana revizije), ocenjujemo kao veoma uspešan period našeg poslovanja, tokom kojeg smo stekli poverenje klijenata i ostvarili primerenu poziciju na tržištu. Naše reference su:

Naše reference su sledeće:

TRŽNICA JKP

Novi Sad

ULJARICE BAČKA DOO

Novi Sad

ENTERIJER JANKOVIĆ DOO

Novi Sad

UNIVEREKSPORT DOO

Novi Sad

MAGMA DOO

Novi Sad

TELE-TEHNIKA DOO

Novi Sad

TEHNOGRADNJA DOO

Novi Sad

EIREANN CONSTRUCTION DOO

Novi Sad

ODRŽAVANJE I USLUGE DOO

Novi Sad

JUGODENT-U STEČAJU AD

Novi Sad

JUGOALAT-JAL AD

Novi Sad

NAFT - AS DOO

Novi Sad

STANDARD AD

Novi Sad

HOTEL OO

Novi Sad

AUTOVOJVODINA AD

Novi Sad

ViG AGROVOJVODINA AD

Novi Sad

PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO

Novi Sad

TOPOLA UNIVERZAL ad

Bačka Topola

ENERGO-SISTEM DOO

Novi Sad

BAČKA AD

Bačka Palanka

CAPRIOLO DOO

B.Topola

ELEKTROREMONT AD

Subotica

NEIMAR ad

Zrenjanin

TERMIKA ad

Zrenjanin

TRGOPROMET ad

Subotica

KERAMIKA JOVANOVIĆ doo

Zrenjanin

TERMOMONT ad

Novi Sad

CITRUS DOO

Novi Sad

VEKIĆ CHOCOLATE DOO

Temerin

MEDITEKS AD

Stepanovićevo

DUNAVPREVOZ AD

Bačka Palanka

ČISTOĆA I ZELENILO JKP

Subotica

BEČEJ PREVOZ AD

Bečej

SAT-TRAKT DOO

Bačka Topola

DOŽA ĐERĐ AD

Bačka Topola

ENTERIJER JANKOVIĆ DOO

Novi Sad- Spec. bil. prip.

GRADITELJ NS DOO

Novi Sad

DOMENA DOO

Novi Sad

EVROTRGOVINA DOO

Požarevac

TRGOVINA LILIĆ DOO

Požarevac

POTIS AD

Požarevac

POTISJE AD

Novi Bečej

CENTROBANAT AD

Zrenjanin

BETONJERKA AD

Čačak

PERFEKT PRODUKT DOO

Beograd

VETERINARSKI CENTAR KRALJEVO AD

Kraljevo

SLOGA AD

Kać

UNIFRUIT – S DOO

Čenej

JUGO HEM DOO

Leskovac – Specijalni bilansi pripajanja

OGREV ad

Zrenjanin

TEHNOGRADNJA ad

Zrenjanin

TEHNORADIONICA ad

Zrenjanin

ALBA ad

Novi Sad

AGROSEME PANONONIJA ad

Subotica

FOODY RESTORANI DOO

Novi Sad

DIJAGONALA DOO

Novi Sad

AC INTERSREM DOO

Veternik

SAVA PETROL DOO

Beograd

MALUVA DOO

Beograd

KOTEKS DOO

Surčin

ANGRO-PREHRANA DOO

Požarevac

TP NIKOLA DOO

Požarevac

DT KODEN DOO

Novi Sad

CITY GRADNJA INŽINJERING DOO

Novi Sad

FARMACOOP AD

Novi Sad

PER VUK DOO

Crvenka – Specijalni bilansi pripajanja

GP HGP DOO

Novi Sad

LBB-FRIGO DOO

Novi Sad

BAILO DOO

Novi Sad

AGRORIT DOO

Melenci

Naš tim

Naš stručni tim koji je profesionalno, stručno i u skladu sa principima pažljivog i dobrog privrednika direktno i/ili logistički uključen u sprovođenje poslova iz delatnosti i nadležnosti Društva čine:

Gordan Ferenček

dipl.ecc, licencirani ovlašćeni revizor (licenca za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja br. 1277/08) sa uspešnom dugogodišnjom profesionalnom praksom i iskustvom u oblastima koje su delatnost našeg privrednog društva. U periodu od 1997. – 2009. godine kao sertifikovani revizor, licencirani ovlašćeni revizor, direktor sektora Interne revizije i član tima centra za internu kontrolu, svoj profesionalni angažman je obavljao u:

 • Revizija i računovodstvo a.d. Beograd (današnji Moore Stephens revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd)
 • Pan Revizija d.o.o. Novi Sad
 • Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
 • Agencija za privatizaciju Republike Srbije
 • Društvo za upravljanje investicionim fondovima Hypo Investments a.d. Beograd
 • MDM Revizija d.o.o. Beograd

Svetlana Ferenček

pravni tehničar, administrator poslovanja i revizijskih angažmana, svoj profesionalni angažman provela u DP ZRO "DES" Novi Sad, Stambena zadruga "Rafinerija" Novi Sad, advokatska kancelarija "Trkulja i saradnici" Novi Sad, a danas "LIBRA AUDIT" d.o.o. Novi Sad.

KONTAKT

Libra Audit

Privredno društvo, računovodstvene,
finansijske i konslating usluge

Sediste

Beogradski Kej 3,

21000 Novi Sad

tel.: 021/457-613

mob.: 063/101-62-68
Gordan Ferencek

Ovlašćeni revizor & ALM & Direktor

tel.:021/457-613

mob.:063/101-62-68

gordan@libraaudit.com
Close Dozvola za obavljanje revizije Resenje o UPISU U REGISTAR Licenca Gordan Ferencek